Kørselsordninger

Flextrafikken samler og koordinerer en lang række forskellige kørsler, der er grupperet i forskellige ordninger. Jf. Lov om trafikselskaber er trafikselskaberne lovgivningsmæssigt forpligtet til at varetage handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år. Derudover har trafikselskaberne mulighed for at indgå aftaler med kommuner og regioner om yderligere kørsel. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige ordninger.

Kørselsordninger

Flextur

Flextur er en kørselsordning, som kan benyttes af alle. Flextur er et alternativ til busser eller kørsel med taxa. Kørslen foregår fra adresse til adresse. Man behøver derfor ikke at gå til et stoppested for at blive hentet/afleveret.

Flextur-ordningen koordineres typisk med andre borgere. Det betyder, at der godt kan være flere med i vognen, og at man ofte vil have en lidt længere transporttid. Til gengæld er prisen lavere end ved almindelig taxakørsel

Bestilling af en Flextur skal ske senest 2 timer, inden du vil afsted og tidligst 14 dage før afgang. Bestilling skal ske hos trafikselskabet i din region, enten online eller ved henvendelse til deres bestillingscenter.

Handicapkørsel

Handicapkørsel er en kørselsordning, der skal sikre, at handicappede får samme tilbud som andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Kørslen foregår med taxa eller handicapvenlige liftbusser. Ordningen bruges fx til familiebesøg, indkøb, fysioterapi eller kulturelle aktiviteter.

Borgeren skal visiteres af bopælskommunen for at kunne benytte ordningen. Ansøgningsskema kan findes på de enkelte kommuners hjemmeside.

Kommunale kørselsordninger

Kommunale kørselsordninger er for borgere, der skal til læge eller speciallæge, men ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Gennem ordningerne køres også borgere, der skal til genoptræning på dagscentre eller i specialskoler, ligesom der også køres en vis mængde skolebuskørsel.

Det er bopælskommunen, som skal visitere borgeren til kørsel, og som bestiller kørslen for borgeren.

Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at benytte de kommunale kørselsordninger.

Patientbefordring

Patientbefordring er en regional kørselsordning for borgere, der skal til undersøgelse eller behandling på sygehuset, men som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgere visiteres typisk til patientbefordring via de regionale kørselskontorer.

Teletaxa

I områder med få passagerer kan der køre en teletaxa i stedet for en bus. Teletaxa kører kun, hvis borgeren har ringet og bestilt den. Enten køres der i et geografisk afgrænset område som tilslutning til anden kollektiv trafik eller som erstatning for en almindelig bustur.

Alle kan bestille en teletaxa, uanset hvilket formål man har med rejsen. Kørslen foregår med taxa, små busser og kørestolsvogne. Vogntypen afhænger af, hvor mange andre kunder, der skal med på turen.

  • Sidst ændret
    Tirsdag d. 02. april 2019